fbpx

KVKK ve Gizlilik Politikası

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, işbu aydınlatma metni çerçevesinde aşağıda açıklanan hususlar ile ilişkili meri kanunlara uygun olacak kişisel verileriniz toplanabilecek, saklanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikamız, tarafımızdan sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin (Ailelerimizin), müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile birlikte çalışılan tedarikçi, pay sahiplerimiz iş ortağı veya işbirliği yapılan şirketlerin, kurum ve kuruluşların müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği için gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu nedenle Şirket, her türlü kişisel verilerin başta KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenerek mümkün olabilen en iyi şekilde muhafaza edilmesi için büyük çaba sarf etmektedir. Bu bilinçle, Veri sorumlusu olarak, KVKK çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’ni hazırlamış bulunmaktayız.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, İşleme Amacı ve İşlenme Süresi

Şirket, veri sahibinin açık rızasıyla ve/veya KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilir, işleyebilir, kayıt altına alabilir ve paylaşabilir.

Şirket tarafından, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği, İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliği, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği, KVKK ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler dâhilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

Müşteri (Ailelerimiz), müşteri adayları, çalışanlar, tedarikçi, iş ortağı gibi sıfatları veya ürün hizmet talepleri nedeniyle gerçek kişilere ait kişisel veriler elektronik ve/veya fiziki ortamlarda toplanabilmektedir. Kişisel Veriler, veri sorumlusu Şirket ve temsilcileri, internet sitesi, dijital kanallar, online hizmetler ve  hizmet verilen tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda, tamamen ve/veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Sair mevzuat ışığında ve işbu onay formunda yer alan esaslar ve gerek Şirket’in meşru menfaati doğrultusunda gerekse de faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı veya benzeri kanallar aracılığıyla elde edilecek ve işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz (Veli): Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, doğuma ilişkin hekim/kurum bilgileri ile sağlık verileri, sigorta veya sözleşme/hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • Yeni doğan çocuğunuza ait: Adı, soyadı, TC kimlik numarası, varsa pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri, tarihi ve saati, ağırlığı ve boyu, cinsiyeti, doğuma ilişkin hekim/kurum bilgileri ile sağlık verileri, sigorta veya sözleşme/hasta protokol numarası ve yeni doğan çocuğunuzu tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileri.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Akdedilen sözleşme sonrasında hizmet aldığınız başta Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’ye ait hastaneler ve/veya tıp merkezleri olmak üzere diğer sağlık hizmet sunucularından alınan laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, kan grubunuz,  ilk 24 saat bulguları ile yeni doğan bebeğinize/bebeklerinize ait sağlık veriler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kordon kanı toplanması ve saklanmasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü kişisel verileriniz.

Şirket tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Şirket iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Şirket tarafından müşteri (aile) memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi. Hizmet kalitemizin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda, satış pazarlama faaliyetleri ve ödeme planları ile ilgili bilgilendirme çalışmalarında kullanılma veya açık pozisyonların değerlendirilmesi sonucu işe alım süresinin başlatılabilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Şirket veya hakim şirketlerine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Veri Güvenliğinin Sağlanması

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket, Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve mezkur verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla, Sağlık Bakanlığı, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz, çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, özel sigorta şirketleri, yurt içindeki sistemlere ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki yurt içi veya yurt dışındaki şirket ortaklarımızla ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işbirliği yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği,
 • İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliği,
 • Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, belirlenen gerekli ve yeterli her türlü önlem Şirket tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Veri Sahiplenin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak sizler, kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde usulüne uygun olarak talep etmiş olduğunuz bilgi(ler) tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla yasal süreler içerisinde bildirilir.

Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz Şirket imkânları doğrultusunda özenle ve titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak alınmaktadır. 6689 Sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz halinde ilgili taleplerinizi;

 • Türkçe olarak yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak;
 • Noter kanalıyla ya da
 • famicordkordonkani@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla
 • Mevzuatta öngörülen diğer usullere uygun olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi aşağıda dikkatinize sunulmuş olan Başvuru Formu’nu doldurarak ve yukarıda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Başvuru Formu için Tıklayınız

 

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Web sitemizden, http://www.acibademfamicord.com/ adresinden ve sahip olduğumuz ve işlettiğimiz diğer sitelerden sizden toplayabileceğimiz herhangi bir bilgiyle ilgili gizliliğinize saygı duymak Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi politikasıdır.

Kişisel bilgilerinizi yalnızca size bir hizmet sunmak için gerçekten ihtiyaç duyduğumuzda isteriz. Sizin bilginiz ve izninizle adil ve yasal yollardan topluyoruz. Ayrıca, neden topladığımızı ve nasıl kullanılacağını da size bildiririz.

Topladığımız bilgileri yalnızca size istenen hizmeti sağlamak için gerekli olduğu sürece saklarız. Hangi verileri sakladığımız, ticari olarak kabul edilebilir bir şekilde koruyacağımız, yetkisiz erişim, ifşa etme, kopyalama, kullanma veya değiştirmenin yanı sıra kayıp ve hırsızlığı önlemek anlamına gelir.

Kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri, yasalarca gerekli olmadıkça, halka açık veya üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Web sitemiz bizim tarafımızdan işletilmeyen harici sitelere link verebilir. Lütfen bu sitelerin içeriği ve uygulamaları üzerinde kontrol sahibi olmadığımızı ve kendi gizlilik politikaları için sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğimizi unutmayın.

İstediğiniz hizmetlerin bir kısmını size sağlayamayacağımızı bilerek kişisel bilgileriniz için isteğimizi reddetmekte özgürsünüz.

Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, gizlilik ve kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımızı kabul etmiş sayılır. Kullanıcı verilerini ve kişisel bilgileri nasıl kullandığımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi Hizmet Şartları


1. Şartlar
http://www.acibademfamicord.com/ adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı
Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından bildirilen  şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya unvan devri sonucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname
Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder.

Ayrıca, Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar
Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi veya tedarikçileri; hiçbir koşulda Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi veya Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin doğruluğu
Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar
Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler
Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa
Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.